Models d'Obres

Models per a tramitació presencial 

per a tramitació electrònica accedir al següent enllaç 

  •  Models d'Obres Valencià 

Declaracions responsables: 

Declaracions Responsables d'Obra (exclusivament SOL URBÀ)

Declaracions Responsables d'Obra (exclusivament SOL URBÀ sense afectar a domini públic)

Declaracions Responsables d'Obra (REFORMES, exclusivament SOL URBÀ sense afectar a domini públic)

DR_4.pdfDeclaracions Responsables d'Obra (obres de reforma interior en edificis objecte de protecció)

Declaracions Responsables d'Obra (Reparació de murs de fàbrica o mamposteria, no estructurals en sòl urbà)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (legalització d'obra finalitzada)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (obres d'intervenció)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions, segregacions, i altres actes de divisió de finques)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (Alçament de murs de fàbrica i closos estructurals, així com els regulats per les condicions estètiques establides en el PGOU)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (Obres d'Urbanització en domini Públic)

Llicènces d'obres en sòl urbà conslidat (Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (1ª Ocupació)

Llicències d'obres en sòl urbà consolidat (2ª ocupació)

Llicències d'obra i usos professionals

Llicències d'obres i usos provisionals

Llicències d'obra en sòl no urbanitzable 

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Construccions i instal·lacions, agrícoles, ramaderes o forestals)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (vivenda aïllada i familiar)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (legislació d'obra finalitzada)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (explotació de pedreres, extracció d'àrids, i terres de recursos geològics, miner o hidrològics)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Actuacinos requereixen declaració d'interés comunitari)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Tancaments en sòl rural)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Obres de millora, reforma i conservació)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Altres actuacions urbanístiques)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (1ª ocupació; habitatge nou)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (2ª ocupació; habitatge existent)

Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions, segregacions, i altres actes de divisió de finques)