Taxes municipals

Llicència d'activitats

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 273 DE 15/11/1989.
 • Darreres modificacions: 2005 MODIFICACIÓ BOP Nº 287 provisional DEL 03/12/2005 (Sessió plenària del 8/11/05).
 • Actualment s'aplica: Article 6. Tarifes: · Activitat qualificada 320,00€. · Activitat no qualificada 105,00€. · Canvi de titularitat 105,00€.

Recollida de fem

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 273 DE 15/11/1989.
 • Darreres modificacions: 2010 MODIFICACIÓ BOP NÚM. 310 DE 31/12/10; 2012 MODIFICACIÓ BOP NÚM.285 de 29/11/12, BOP núm.311 31/12/2012.
 • Actualment s'aplica: - Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 2- Es modifiquen les següents tarifes: · Vivendes nucli urbà 40 € · Plantes baixes 12 € · Bars 340 € · Establiments dedicats a l'alimentació fins 120 m2 160 € · Establiments dedicats a l'alimentació de més de 120 m2 225 € · Resta d'activitats 120 € (excepte alimentació i entitats bancàries) · Entitats bancàries 292,50 € · Depuradora 292,50 € · Pla de Corrals 30 € · Les Foies 36 € · Cases rurals 72 € · Residències de la Tercera Edat 800 € 4. BONIFICACIONS (Consultar)

Clavegueram

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 281 DE 26/11/2009
 • Darreres modificacions: 2011 MODIFICACIÓ BOP NÚM.308 de 28/12/2011, BOP 282 de 27/11/2013.
 • Actualment s'aplica: Article 5. Quota tributària. Es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada a la vivenda o local. TARIFA A APLICAR : · Quota de servei 6 € /semestre · Consum entre  0-19 m3 0,10 ctms/m3 · Consum entre 20- 39 m3 0,30 ctms/m3 · Consum de més de 40 m3 0,50 ctms/m3

Urbanística

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 310 DE 31/12/1993.
 • Darreres modificacions: 2006 MODIFICACIÓ BOP Nº 11 DEL 13/01 (Sessió plenària del 27/12/05).
 • Actualment s'aplica: Article 5. Es modifiquen les següents tarifes del quadre de tarifes: · Llicència major 225,00€ · Llicència menor 64,00€ · Llicència de segregació 64,00€ · Cèdula d’habitabilitat 64,00€ · Programes d’actuació urbanística 0,005€/m2 de superfície del programa · Por reparcelación 5% · Per contribuciones especiales 5%

Expedició de documents

 • Publicació inicial: BOP D’11/03/1998.
 • Darreres modificacions: BOP 302 Nº DEL 20/12/03.
 • Actualment s'aplica: Article 7. Es modifica el quadre de tarifes fixant-lo de la forma següent: A. Confrontació de documents: · Document municipal doc. confrontat 1,00 € · Document no municipal. doc. confrontat 1,50 € B. Certificats/informes tipus: · De documents municipals certificat 5,00 € · Certificat d'empadronament 1,50 € · Certificat de béns 1,50 € · Resta certificats tipus certificat 1,50 € · Certificat convivència/residència 1,50 € C. Documents urbanístics i Serveis Tècnics: · Còpies plànols Full 1,50 € · Informe d'avaluació danys per informe 100,00 € · Informe urbanístic per informe 30,00 € · Informe tècnic ordinari per informe 20,00 € · Informe tècnic no ordinari informe Tarifes col·legi · Acta compareixença per acta 30,00 € · Informe del CPL per informe 10,00 € · Desplaçament-informes per informe 8,00 € · Certificat sobre informes 8,00 € · Certificat específic 30,00 €

Entrada de vehicles

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 30 DE 5/02/99.
 • Darreres modificacions: 2008 (BOP NÚM. 311 DEL 31 de desembre de 2008). 2012 BOP 33 de 8/02/2012, BOP 75 de 28/03/2012.
 • Actualment s'aplica: Article 3. Quantia · La quantia de la taxa regulada en esta ordenança, serà de 28€ / m2 / any. · Reserva d'aparcament serà de 12 € / any. (Hi ha reserva comercial).

Ocupació vòl, sòl, subsòl de la via pública

 • Publicació inicial: BOP Nº 30 DEL 5/02/1999.
 • Darreres modificions: BOP núm. 308 de 28/12/2011.

Mercats, fires...

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 30 DE 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: (*) 2002 MODIFICACIÓ BOP NÚM. 197 DE 20/08/2002. (**) 2005 MODIFICACIÓ BOP Nº 287 provisional DEL 03/12 (Sessió plenària del 8/11/05). 2012 BOP 33 de 8 de FEBRER DE 2012. BOP 75 DE 28 DE MARÇ DE 2012.
 • Actualment s'aplica: Parada de venda, tancada a l’edifici del mercat municipal 7,00-€/m2/mes i subministre elèctric. Parada habitual al mercat de venda no sedentària · Fins a 6 metres 12,00-€/mes · Excés sobre els 6 metres 2,00-€/dia i metre. Parada, no habitual, al mercat de venda no sedentària · Fins a 6 metres 4,00-€/dia · Excés sobre els 6 metres 1,00-€/m.l./dia. Parada de venda i/o aparell de fira: · Fins a 5 m²: euros/temporada 35,00€ · de 5 a 10 m²: euros/temporada 50,00€ · de 10 a 15 m²: euros/temporada 70,00€ · de 15 a 20 m²: euros/temporada 75,00€ · de 20 a 40 m²: euros/temporada 80,00€ · de més de 40 m²: euros/temporada 85,00€

Materials de constucció

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 30 DE 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: 2002 MODIFICACIÓ BOP Nº 197 DEL 20/08. BOP núm. 308 28/12/11.
 • Actualment s’aplica: Bastides, runes i/o materials de construcció: 0,20 €/m2/dia.
 • Tarifa mínima per la gestió d'esta taxa es fixa en 15,00€.

Taules i cadires

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 30 DE 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: 2008 BOP NÚM. 175, de 24/07/2008 (BOP nº 118 provisional del 19/05; Sessió plenària del 28/04). BOP 310 del 31/12/2013.
 • Actualment s’aplica: La tarifa d’aquesta Taxa, será la següent: • Per ocupació de domini públic amb tancament acristal lat i instal•lacions anàlogues 2,25 € / m2 / mes. • Per ocupació de domini públic amb taules i cadires: a) Període estival (de 1’ 1 de juny al 30 setembre) • Zona de primera categoria (zones ajardinades de domini púbic) 2,00 € m2 / mes. • En la resta del terme municipal 1,48 € m2 / mes b) Resta de l’any (de l’1 d’octubre al 31 de maig) • Zona de primera categoria ( zones ajardinades de domini públic) 1,60 € m2 / mes. • En la resta del terme municipal 1,20 € m2/ mes. * S’estableix una tarifa mínima de 120,00 € / any o període estival.

Cementiri

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 30 DE 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: 2003 MODIFICACIÓ BOP 173 del 23/07 (BOP provisional nº 42 DEL 19/02/03; Sessió plenària del 30/12/03). Modificació BOP 308 de 28/12/11.
 • Actualment s’aplica: Article 6. Quota tributària L’import a satisfer a les arques municipals és el resultant de l’aplicació de les següents tarifes: Nínxols / Fornícules: Assignació inicial, per a 50 anys: • Nínxol senzill 900,00 € • Fornícules 150,00 € C) Treballs d’exhumació o de trasllat de restes cadavèriques:
 • 1 nínxol:  100,00 €.
 • 2 nínxols: 130 €.

Poliesportiu

 • Publicació inicial: BOP Núm. 30 DEL 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: BOP Núm. 287 DEL 03/12/2005. BOP Núm.93 de 19 d'abril de 2012.
 • Actualment s’aplica: BOP Núm.138 d'11 de juny de 2012. PISCINA • Abonament familiar 45,00 € • Abonament individual infantil (5 a 16 anys) 15,00€ - Abonament individual (17 a 65 anys) 28,00 € • Abonament individual jubilat i pensionista 12,00 € • Entrada adult (a partir de 16 anys) 3,00 € • Entrada infantil (de 5 a 16 anys) 1,50 € TENNIS I PÀDEL • Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1,00 €/persona • L'ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada mitja hora. FUTBET I BÀSQUET • Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1,00 €/persona • L'ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada mitja hora. FÚTBOL • Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1,00 €/persona •  L'ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada mitja hora.

Veu pública

 • Publicació inicial: BOP Nº 30 DEL 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: BOP Núm. 302 de 20/12/03.
 • Actualment s’aplica: Article 3. Es fixa la tarifa en 10 euros, per anuncis lucratius, i en 5 euros per la resta d’anuncis no exempts.

Aigua potable

 • Publicació inicial: BOP Nº 30 DEL 5/02/1999.
 • Darreres modificacions: (*) 2003 MODIFICACIÓ BOP Nº 173 provisional DEL 23/07. (**) 2005 MODIFICACIÓ BOP Nº 287 provisional DEL 03/12/2005 (Sessió plenària del 8/11/05).
 • Actualment s’aplica: (**) Consum <60mc/sem.: 0,30€/mc • Consum >60mc/trim.: 0,37€/mc, més el 10% d'IVA• Quota servei <= 15mm 3,65€/mes • Quota servei 20-30mm 10,96€/mes • Quota servei 40-65mm 21,91€/mes • Connexió xarxa d’aigua 166,52 € connexió • Reobertura subministrament 36,45€ • Alta calibre 13 mm Alta 45,50 € • Alta calibre 15 mm Alta 62,22 € • Alta calibre 20 mm Alta 77,18 € • Alta calibre 25 mm Alta 129,88 € • Alta calibre 30 mm Alta 158,89 € • Alta calibre 40 mm Alta 229,14 € • Alta calibre 50 mm Alta 472,05 € • Rec amb agua potable mc 0,13

Escoleta infantil

 • Publicació inicial: BOP número 199, de 22/08/2006.
 • Darreres modificacions: (*) BOP número 304, de 22/12/2008. (**) BOP número 310, de 31/12/2009.
 • Actualment s’aplica: Article Quart. • Per cada mensualitat 100 €. • En concepte de matrícula, al sol•licitar l’ingrés del xiquet/a 50 €.

Ocupació d’edificacions

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 36 DE 12/02/09.
 • Darreres modificacions: cap
 • Actualment s’aplica: Actualment, Article 7. Base imposable. Multiplicant la superfície útil de l'edificació objecte de la llicència d'ocupació pel preu bàsic per metre quadrat vigent en el municipi en el moment del meritació del tribut. Article 8. Quota tributària. • Base imposable per la tarifa següent: 0'10%. • En ningún cas, la quota serà inferior a 64 euros.

Serveis turístics

 • Publicació inicial: BOP NÚM. 225 DE 22/09/09.
 • Darreres modificacions: BOP núm.244 14/10/2013.
 • Actualment s’aplica: • Visita Mesquita de la Xara, per persona 1,00 € • Visita guiada «Els tresors de Simat», per persona 3,00€ • Visita guiada a la Xara, Capella i la Font Gran, per persona 2,00€ • Lloguer audioguia 3,00€ • Venda de guies de senderisme, per exemplar 1,00€ • L'empresa privada que gestione visites en grups (màxim 25 persones) 7,00€ • Venda de la guia de la Ruta dels Monestirs 4,00 € • Material promocional: gorres i tasses 3,00€ - camisetes, impermeables i altres productes similars 5,00€.