Impostos municipals

IAE (Impost d'Activitats Econòmiques)

 • Publicació inicial: BOP N° 144 DEL 18/06/92 (BOP 0 106 provisional del 5 de maig de 1992; Sessió plenária 15/04/92).
 • Modificacions vigents: (*) 1998 BOP núm. 138 de 12/06. (**) 2001 MODIFICACIÓ BOP N° 53 DEL 03/03/2001 (BOP Provisional 12/12/00; Sessió plenària del 27/11/00).
 • Actualment s'aplica: (*) S’elimina l’índex de situació per no haver-se establert categories de carrers (**) Es modifica l’article 3. Es fixa el coeficient d’increment en 1,1.

IBI (Impost de Bens Inmobles)

 • Publicació inicial: BOP Nº 172 DEL 22/07/03 (provisional BOP número 76, de fecha 31/03/2003, acord plenari de 24/02/2003).
 • Modificacions vigents: Aplicació: 01/01/03 BOP núm. 311 de 31/12/08 (*) BOP núm. 310 de 31/12/10 (**), BOP 231 de 01/12/2015.
 • Actualment s'aplica: Tipus de gravàmen (*) Urbana: 0,78% (BOP núm. 231 de l'1/12/2015). Rústica: 0,885% Exempcions: article 4. Bonificacions: article 5. (**) article 13 (per domiciliació bancària): 3% de bonificació sobre la quota.

ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)

 • Publicació inicial: BOP Nº 273 del 15/12/89 (BOP nº 205 provisional de 29/08/89; sessió plenària 24/07/89).
 • Modificacions vigents: (*) 2003 MODIFICACIÓ BOP 173 del 23/07 (BOP provisional nº 42 DEL 19/02/03; Sessió plenària del 30/12/03). (**) 2004 MODIFICACIÓ BOP Nº 295 provisional DE L'11/12 (Sessió plenària del 29/11/04), BOP 282 de 27/11/2013
 • Actualment s'aplica: (*) Tipus 2,40%. (**) Bonificacions (article 7).

IVTNU (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana)

 • Publicació inicial: BOP Nº 273 DEL 15/11/89 (BOP nº 205 provisional del 29/08/89; Sessió plenària del 24/07/89).
 • Modificacions vigents: 2001 MODIFICACIÓ BOP NÚM. 53 DE 3/03/2001 2004 MODIFICACIÓ BOP Nº 295 provisional DE L'11/12/2004 (Sessió plenària del 29/11/04).
 • Actualment s'aplica: Import de l’increment: S’aplicarà a la Base Imposable, un percentatge, segons els anys complets de tinença dels terrenys: (article 7.3) · 1-5 anys: 3,1% x nº anys · Fins 10 anys: 2,8% x nº anys · Fins 15 anys: 2,3% x nº anys · Fins 20 anys: 2,4% x nº anys Quota tributària: 26% (article 13), sobre la base imposable. Bonificacions: fins el 99% (també mortis causa, fins el 50%) (article 14).

IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)

 • Publicació inicial: BOP Nº 273 DEL 15/11/89 (BOP nº 205 provisional del 29/08/89; Sessió plenària del 24/07/89).
 • Modificacions vigents: 2005 MODIFICACIÓ BOP Nº 287 provisional DEL 03/12 (Sessió plenària del 8/11/05). (*) BOP núm. 311 de 31/12/2008. (**)BOP núm. 310 de 31/12/2009.
 • Actualment s'aplica: Coeficient 1,469. Existeixen modificacions. (*)S’inclou l’article 5 Bonificacions. (**) Es modifica l’article 1 quota.