Plans municipals i convenis

 

Pla local de gestió de residus domèstics i assimilats de Simat de la Valldigna

Subvencionat per la Diputació de València

1

 

 

Pla Estratègic de Turisme

L'objectiu del Pla Estratègic de Turisme és proporcionar las claus estratègiques per convertir Simat de la Valldigna en una destinació turística d’àmbit cultural, natural i rural per a un públic interessat en el seu patrimoni. El Pla analitza la situació turística de Simat de la Valldigna, les noves realitats turístiques existents i els processos de canvi, preveient les tendències de futur i les formes d’afrontar-lo i marcant les línies estratègiques que ha seguir la política turística local, per tal d’aconseguir que Simat de la Valldigna compte amb entorns de “convivència turística” que afavoreixen el benestar de tots, i amb un producte turístic atractiu que complemente l’existent.

El marc temporal de referència i orientació turística que estableix el present document és de quatre anys. Simat de la Valldigna 2010-2013, període per al qual s’han dissenyat un pla d’actuacions que posicionarà el turisme cultural i de natura com punt central de la política en el Municipi.

Conveni de les Obres de Sanejament de la Font Gran

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, AGÈNCIA VALENCIA DE LA SALUT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, PER A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMBULATÒRIA.

CONVENI ENTRE SIGFITO AGROENVASES, SL. I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, PER A IMPLANTAR MECANISMES QUE FACILITEN LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS D'ENVASES FITOSANITARIS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I VIVENDA AMB L'ENTITAT "ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA." DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2008.

CONVENI SINGULARITZAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA I EL GRUP MUNTANYA VALLDIGNA, PER A LA DOTACIÓ DE SUBVENCIÓ A ÉSTA ÚLTIMA PER LA COL·LABORACIÓ, REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE, D'AVENTURA, DE FOMENT DEL RESPECTE AL MEDI AMBIENT I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA EN L'ÀMBIT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT I ECOVIDRIO, MITJANÇANT LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE.

CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE D'OBRES, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE CINC CENTRALS FOTOVOLTAIQUES SITES EN "CL. AUSIÀS MARCH, 5 i 7; AV. LA SAFOR, 37; CL. ALZIRA, 16 i 12, DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

CONTRACTE AMB L'EMPRESA "REALIMEN, RECICLAJES ALIMENTARIOS, SLL." PER A LA RECUPERACIÓ DE RESIDUS D'OLI I GREIXOS.

CONTRACTE AMB L'EMPRESA "TEXLIMCA, SA." PER A DEPÒSIT, RETIRADA, TRANSPORT I POSTERIOR RECUPERACIÓ DE ROBA USADA, ENTREGADA GRATUÏTAMENT PER TERCERS.