Perfil del contractant

Perfil del Contractant

 (22/10/2019) Ban, obertura del termini per a la presentació de sol·licituds per a la gestió del bar de la Llar dels Jubilats

pdfBAN

pdfModel sol·licitud

pdfPlec Administratiu

pdfPlec Tècnic

** Dates Anteriors **

(07/03/2019) Anunci adjudicació del contracte per a l'Explotació del servei de Bar i la gestió del funcionament i manteniment d'instal·lacions del Poliesportiu

 pdfContracte_bar_poliesportiu.pdf

(17/04/2018) Anunci adjudicació definitiva aprofitament forestal apícola Camp de Tir

pdfAnunci adjudicació definitiva Camp de Tir.pdf

(17/04/2018) Document de formalització del contracte del Servei d'Assessoria Jurídica i Assistència als Jutjats

pdfFormalització del contracte Servei Assessoria Jurídica i Assitència als Jutjats.pdf

(17/04/2018) Document de formalització del contracte del Servei d'Enginyeria Tècnica Industrial

pdfFormalització del contractre Servei Enginyeria Tècnica Industrial.pdf

(07/03/2018) Plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la contractació del Servei d'Enginyer Tècnic Agrícola per procediment negociat sense publicitat

pdfPlec Clàusules Administratives Particulars Servici Enginyeria Tècnica Agrícola.pdf

(27/02/2018) Expedient 86/2018. Projecte d'adequació de centre de transformació d'abonat en edifici existent i instal·lació elèctrica en baixa tensió

pdfAdecuació instal·lacions refós.pdf

pdf2017 11 SIGNAT-08008_00627 1011171156.pdf

pdf2017 11 SIGNAT-SIGNAT-08008_00624_0911171153.pdf

(19/02/2018) Decret d'adjudicació del contracte per al servei "Arquitectura Tècnica i Assessorament Urbanístic

pdfDecret_081.18 adjudicació contracte servei "ARQUITECTURA_TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC".pdf

(02/02/2018) Convocatòria de subhastes d’aprofitaments apícoles

pdfPlec Clàusules Aprofitaments Apícoles.pdf

pdfAnunci Butlletí Oficial de la Província.pdf

(10/11/2017) Licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte d'obres «Xarxa sanejament d'aigües pluvials en C/ Sanchis Guarner i connexió a xarxa general»

pdfDecret 531/17 Aprovació PCA i despesa xarxa pluvials

pdfPlec condicions obra Xarxa sanejament aigues pluvials Sanchis Guarner

Xarxa pluvials Sanchis Guarner

(31/08/2017) Licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte d'obres «Adequació d'Infraestructures d'abastiment i sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari» (PPOS/2016/778)

El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el 15 setembre 2017.

pdfPlec de clàusules administratives particulars PPOS/2016/778

 Projecte PPOS 2016_778

(04/02/2016) Obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la gestió del Bar dels Jubilats

El termini finalitza el dia 15 febrer 2016

pdfInformació

 (25/01/2016) Procés de contractació Servei d'Arquitectura Tècnica i Assessorament Urbanístic 2016

pdfDecret convocatòria Mesa contractació assessorament urbanístic

pdfPlec de clàusules administratives particulars

 

PPOS 2014 «Canalització aigües pluvials, condicionament itinerari i instal·lació de jocs en el Parc de la Valldigna»

Decret 463/14

Projecte:

Plec

Periode mitjà de pagament a proveïdors 2017

Anunci 3r trimestre

Anunci 2n trimestre

Anunci 1r trimestre

Periode mitjà de pagament a proveïdors 2016

Anunci 4t trimestre

Anunci 3r trimestre

Anunci 2n trimestre

Anunci 1r trimestre

Periode mitjà de pagament a proveïdors 2015

Anunci 4t trimestre

Anunci 2n trimestre

Anunci 1r trimestre

 

Periode mitjà de pagament a proveïdors 2014

Anunci 4t trimestre

Anunci 3r trimestre

 

PAP 2013: «Adequació de voreres per accessibilitat, reforma aigua potable i reforma instal·lació sanejament i pluvials en C/ del Toro».

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Projecte PAP

 1. Adequació voreres, substitució xarxa aigua potable i instal·lació sanejament C/ del Toro
 2. Emplaçament
 3. Situació
 4. Estat actual instal·lacions existents
 5. Cotes i superfícies
 6. Detall xarxa d'aigua potable
 7. Esquema infraestructura xarxa d'aigua potable
 8. Detall pou registre per a sanejament
 9. Detall canalització PVC per a sanejament
 10. Esquema infraestructura xarxa de sanejament
 11. Pavimentació
 12. Secció carrer

Certificat Decret 030/2014 de rectificació d'error aritmètic

Anunci de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre alienació mitjançant subhasta de béns mobles patrimonials.

Anunci

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la subhasta pública de determinats béns mobles patrimonials de  l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Plec

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS regulador del contracte administratiu especial per a «l'Explotació del servei de Bar i la gestió del funcionament i manteniment d'instal·lacions del Poliesportiu».

Plec de Clàusules

Membres de la Mesa de Contractació

  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE de l'obra «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial».

N0tificació adjudicació

EDICTE BOPV Informació Pública Plec i Projecte «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial»

Edicte

ANUNCI BOPV Licitació Obra «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial»

Anunci

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS "Reforma del Camp de Futbol Municipal per a la instal·lació de gespa artificial"

Plec de Clàusules 1de 3

Plec de Clàusules 2de 3

Plec de Clàusules 3 de 3

PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES, contracte d'arrendament de fotocopiadores i impressores multifunció noves.

Descarrega pdf

PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES, contracte de manteniment ascensors.

Tècniques pdf

Administratives pdf

ANUNCI, sobre adjudicació del contracte de «Concessió administrativa de la redacció del projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites en “C/ Ausiàs March nº 5 i nº7, Avinguda Safor nº37,C/ Alzira nº 16 i nº 12” de Simat de la Valldigna».

descàrrega pdf

CONTRACTE de concessió de la gestió de servei públic d'arreplega i transport de residus sòlids urbans domiciliaris, mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

descàrrega pdf

ANUNCI de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre alienació de parcel·la municipal.

descàrrega pdf

ANUNCI de licitació per a la contractació, mitjançant concurs, de la concessió del servei del "Bar del Llar dels Jubilats".

anunci de licitació ban

plec de condicions ; annex I; annex II; annex III