Administració municipal

SECRETARIA:

    Secretària: Elisa Armengot Audivert
    Estadística i Padró d’habitants: Maria Sara Sancirilo Mogort
    Comptabilitat: Nathalie Ripoll Barba
    Registre General: Aida Ferrer Pérez 

INTERVENCIÓ:

    Interventor: Elisa Armengot Audivert
    Comptabilitat-Pagaments: Nathalie Ripoll Barba
    Comptabilitat-Recaptació: Maria Rosa Mestre Solanes

PADRONS FISCALS:

    Rústica: Maria Sara Sancirilo Mogort
    Urbana: Maria Rosa Mestre Solanes
    (IAE, IVTM, TTRU, aigua, guals, fem)

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL (PIC):

    Maria Rosa Mestre Solanes

OFICINA TÈCNICA:

    Secretaria-Informes Jurídics: Elisa Armengot Audivert
    Urbanisme, Activitats i Cèdules: 
    Arquitecta: Maria Beltrán Toledo

UNITAT DE TREBALL SOCIAL:

    Treballadora Social: Inés Sanchis Jorge

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL:

    AODL: Paula Torres Cuenca

BIBLIOTECA:

    Bibliotecària: Maria Luisa Palomares Toledo

ARXIU MUNICIPAL:

    Arxivera: Teresa Chorro Gil

BRIGADA DE MANTENIMENT:

    Cap de Brigada: José Salvador Arnal Selfa

JUTJAT DE PAU:

    Secretària: Maria Sara Sancirilo Mogort
    Jutge de Pau: Salvador Oltra Fons