Ordenances

Ordenances actualitzades 2022

Ordenances fiscals 2022

ORDENANÇA_FISCAL_GENERAL_DE_GESTIÓ_RECAPTACIÓ_I_INSPECCIÓ.pdf

Impostos: 

 Impost sobre Béns Inmobles (IBI) 

 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 Impost sobre Construccións, Instal·lacions i Obres (ICIO)

 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica (IVTM)

Impost sobre Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Preus Públics:

Serveis Turístics

Venda de llibres, guies, revistes...

Serveis i activitats esportives

 Taxes:

 Ordenances_-_Taxes.zip

 Ordenances no fiscals 2022

Ordenances_no_fiscals_1.zip

 1989_ORDENANÇA_CAMINS_I_GUARDERIA_RURAL_BOP_273_15_11_89.pdf

1998_ORDENANÇA_TRÀNSIT_BOP_226_DE_23_09.pdf

vertit_aigües_residuals_1998_BOP_NÚM._203_DE_27_08_98.pdf

Ordenances actualitzades 2020

Ordenances actualitzades 2019

Ordenances fiscals i no fiscals 2017

Ordenances actualitzades 2014

Impostos

Taxes

Contribucions especials

Ordenances no fiscals