Ordenances

Ordenances i reglaments provisionals:

Ordenança reguladora taxa per realització d'activitats de caràcter cultural i educatiu

Reglament organització i funcionament Mesa gral negociació conjunta

Ordenançar fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de Cementeri Municipal

Ordenances actualitzades 2022

Ordenances fiscals 2022

Impostos: 

Preus Públics:

 Taxes:

 

 Ordenances no fiscals 2022

 

1. Protecció de l'espai urbà

2. Usos i costums rurals

3. Administració Electrònica

4. Registre Electrònic

5. Reglament d'ús Instal·lacions Poliesportiu Municipal

6. Gravació sessions plenàries de la corporació

7. Tinença d'animals potencialment perillosos

8Tinença i protecció d'animals

9Serveis residus urbans

10. Protecció i pràctica esportiva colombicultura i colom esportiu

11. Règim intern escoleta municipal

12. Servei d'aigua i sanejament de l'Ajuntament

13. Reglament de Participació ciutadana

14. Codi d'ètica per als partits polítics i regidors i regidores

15. Declaracions responsables llicències urbanístiques i instruments d'intervenció

16Camins Rurals

17. Reglament Consell Agrari

18. Sòl urbà

19. Reglament orgànic municipal

20. Subvencions

21. Trànsit

22. Vertit aigües residuals

23. Ús instal·lacions poliesportiu

24. Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna

25. Politica de seguretat de la informació

26. Camins i guarderia rural