Anunci publicació inicial de la Política de seguritat de la Informació

Més info al tauló d'anuncis de la seu electrónica municipal.