Comunicat del dijous, 15 d’abril de 2021

1. L’Ajuntament informa als establiments, els quals la seua activitat s’ha vist interrompuda per les restriccions ocasionades per la situació sanitària de la COVID-19, que es retornaran els ingressos per un import equivalent a la quota tributària del segon trimestre de l’any en curs de la taxa per recollida domiciliària de fem. Esta devolució es farà prèvia petició de la persona interessada, qui haurà d’aportar junt amb la sol·licitud una declaració jurada o responsable del període d’inactivitat de l’establiment del qual és titular i que aquesta inactivitat ha sigut conseqüència de la situació sanitària.