• Inici
  • Actualitat
  • Taller d'Ocupació Dinamització Turística de Simat de la Valldigna

Taller d'Ocupació Dinamització Turística de Simat de la Valldigna

Logo Websimatturisme

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha resultat beneficiari d’una subvenció per import de 146.519,04 €, a l’empara de l’Ordre 41/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca el Programa de Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici pressupostari 2015, per tal de dur endavant el projecte «TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», amb número d’expedient FOTAE/2015/67/46, realitzant l'ajuntament, com a entitat promotora, una aportació per import de 8.000,00€.

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten a l’alumnat-treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

El projecte de T.O. a dur a terme comptarà amb 16 alumnes-treballadors distribuïts en dos especialitats (8 per especialitat):
• Treballs forestals (AGAE03ET).
• Animació turística (HOTN01ET).
Amb una duració de sis mesos.

Procés de selecció

Les bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i de suport es publicaran el proper dia 15 de setembre, en la pàgina web municipal així com el tauler d’edictes municipal, iniciant-se a partir del dia següent al de la publicació el còmput de 5 dies hàbils per a la presentació de la documentació pertinent.

Així mateix, les bases generals per a la selecció de l’alumnat interessat a participar es publicaran el proper dia 15 de setembre, ara bé, la selecció dels mateixos es realitzarà a partir del llistat de candidats remès pel centre Servef d’Alzira, resultant de la tramitació de l’oferta de serveis formatius.

L’AJUNTAMENT DURANT ELS DIES 8 A 11 DE SETEMBRE DE 2015 FACILITARÀ LA INSCRIPCIÓ I LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA A TOTS ELS INTERESSATS PER TAL D’EVITAR EL SEU TRASLLAT A L’OFICINA DEL SERVEF D’ALZIRA, sempre i quan complisquen els requisits exigits a les persones destinatàries per l’Ordre 41/2014, que són:

  • Tindre 25 anys o més.
  • Ser desocupats, entenent-se com a demandants d’ocupació NO OCUPATS, registrats en el Servef.
  • Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.